یادش آمد که چقدر دوست داشت فرزندشان پسر باشد.

درب اتاق عمل باز شد. پرستار بود.

-   مژده بدهید : یک پسر کاکل زری!

حالا هم در بیمارستان بود.در باز شد.

-        - پسرم اومده؟

-    - « نه ، داداش نیست ، پرستاره »

 دختر این را گفت و پدرش را نوازش کرد.