بعد از اینکه وجدانش رو کشت   

. با خیال راحت رفت پی زندگیش..........