مرد از گورستان به خانه بازگشت؛ مجبور بود کلیدش را در قفل بیاندازد.