هر چه میگفتند او نمیدانست...

و حالا خودش هر چه میگوید کسی نمیداند...