یک نطفه به دار فانی شتافت! متولد نشده‌ها سوگوارند.