مُردم از تنهایی... این را نوشت و از بالای برج به پایین پرید!
سلام. آمدیم که رونقی داده باشیم و کمی بحث کنیم سر نظرات مختلف!