او آزرده بود مدتی ازش خبری هم نداشت.


حالا با تمام وجودش داد میزد، عزیزم کجایی!؟


ولی او رفته بود!


با وفا به عهدش که اگر نباشی، من نیز نخواهم بود...