جواب داشتم برای دادن،

می دانستم پاسخم درست است و منطقی

هر چند از قانع شدن او مطمئن نبودم .

می خواستم دهان باز کنم و با تمام وجود پاسخم را در گوشش فریاد بزنم ،

اما چیزی انگار جلویم را می گرفت.

مثل فرشته ای بود که در گوشم نجوا می کرد :

*هیچ بنده ای حقیقت ایمان را کامل درک نمی کند مگر اینکه مراء را رها سازد اگر چه حق با او باشد .


*مراء به معنی ساده : جدال لفظی

*لا یستکمل عبد حقیقة الایمان حتی یدع المراء وان کان محقا       

 « امام صادق علیه السلام»