همیشه دوست داشت تونل وحشت را امتحان کند. امتحان کرد؛راست میگفتند ترسناک است.

حتی با اینکه چشم هایش را بسته بود...