-- اون بنده خدا رو واسه چی کشتین ؟  

 

* مجرم بود  

 

-- جرمش چی بود ؟  

 

* خود کشی 

 

---------------------------- 

هپلی