از فرط سوژه، داستانم نمی آید.  

ایران، 2 دیماه 88