اتوبوس خواب آلود تجربه بی وزنی را در عمق جاده بهمراه داشت .