من و مادر سال ها نگران مرگ او و تنهایی من بودیم. 

آخر هم تنها شدم ،  

با ازدواج او  یکسال بعد از مرگ من !