عشق، خانواده و آینده را روی زمین گذاشت و از دیوار بالا رفت.