معلم با اشاره به بچه ها درس می داد. صدای آژیر قرمز می آمد.