من را کتک می زنند. می خواهند او را تنبیه کنند من را می زنند. دماغ انگشت او را بغل می کند من را می زنند. چِشم،هوس رانی می کند و هرچه هست می بیند، مرا می زنند. زبان بی ادبی می کند و هرچه می خواهد می گوید من را می زنند. حالا که این گونه است دیگر نمی گزارم کسی با او حرف بزند.