ـ برسه یا نرسه به حال من که فرقی نمی‌کنه.
ـ واسه چی این حرف و می‌زنی ؟
کلاغه آهی کشید و گفت: واسه این که من کلاغم.