آنی که ضعیف بود تصمیم گرفت 

آنی که قدرت داشت مغرور شد 

  .... 

آنی که ضعیف بود عزت یافت 

آنی که قدرت داشت ذلت!