«ای خدا پس کی این سبزه ها قد می کشند؟ »   

دخترک هر روز صبح سبزه را اندازه میگرفت و پیچ و تابش می داد تا ببیند به اندازه ی

گره زدن قدکشیده یا نه !