ـــ ... عقاید نوکانتی از آنِ من، شقایق نورماندی از آنِ تو؛ حلاوت و بی­ صبری از آنِ من، عشق پانزده سانتی از آنِ توــــــ

ام پی تری پلیر را خاموش کرد، ته­سیگار را توی زیرسیگاری لهاند و زیر لب با خودش گفت: «این یارو هم زده به سرش کُس شعر تَفت می ­ده واسه ما.»

رفت توی فکر. بلند شد رفت آشپزخانه چای بریزد. برگشتنی، وقتی می­ خواست پشت میز بنشیند، یک لحظه چنان تکانی خورد که نزدیک بود چای از دستش بیفتد. داشته بوده آهنگ ترانه را سوت می­ زده.    

  

پا نوشت: تکنیک خط زدن امّا نگه داشتن کلمات برای القای تأثیری خاص را مدیونم به جدیدترین رمان مندنی پور.